Parashá de la semana: #48 Parashat Shoftim

Lecturas

***

Anuncios

Parashá de la semana: #47 Parashat Re’eh

Lecturas

***